Skip to main content

โพลชายแดนใต้หวั่นรัฐบาลมาร์คแก้โจทย์การเมืองและไฟใต้เหลว

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ (CSCC)

Subscribe to โพล