Skip to main content

ปาตานีกับมินดาเนา - ทำไมต้องเปรียบเทียบเด็กทารกกับเด็กมธยมปลาย?

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีพิธีลงนาม The Comprehensive Agreement on Bangsamoro มีรายงานข่าวเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในมินดาเนามากขึ้น แต่ผู้เขียนรู้สึกเสียดายเมื่อเห็นรายงานข่าวในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะจากสื่อกระแสหลักที่เปรียบเทียบ ความสำเร็จ ของมินดาเนากับ ความล

สรุปบทสนทนากับนักเจรจาจากมินดาเนา

หลังจากเวลาผ่านไปไม่ต่ำกว่า 17 ปี การพูดคุย 60 กว่าครั้ง และมีการล้มโตะเจรจาไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง ในสุดท้่ายฝ่ายขบวนการปลดปล่อยบ

Subscribe to Mindanao