Skip to main content

Call for membership on 2021 Peace and Public Diplomacy Corps (PPDC)

Deep South Watch รับสมัครเยาวชนไทยทั่วประเทศ อายุ 20-29 ปี เข้าร่วมโครงการ The 2021 Peace and Public Diplomacy Corps (PPDC) สนับสนุนโดย Ministry of Unification (Rep. of Korea) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์ให้กับเยาวชนระดับนานาชาติด้านประชาธิปไตยและการสร้างสันติภาพ ผ่านการทูตสาธารณะ (Public Democracy) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 17 ธันวาคม 2564 ได้แก่

- คอร์สอบรมให้ความรู้หัวข้อประชาธิปไตยและสันติภาพ (Online)

Subscribe to ทั่วประเทศ