Skip to main content

สำนักงานเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

เน้นย้ำว่าปัจจุบันทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธี

 

 

พลตรีสิทธิ ตระกูลวงศ์ เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อการเสนอข่าวของสื่อที่มีเนื้อหาพาดพิงเจ้าหน้าที่รัฐว่ามีส่วนสนับสนุนกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงในพื้นที่นั้น เป็นเพียงการยกตัวอย่างในอดีตที่เจ้าหน้าที่รัฐยังมีแนวความคิดแบบเดิมๆ คือเชื่อมั่นว่าสามารถเข้าถึงขบวนการและกลุ่มติดอาวุธตัวจริงผ่านทางตัวแทนแหล่งข่าวได้จึงอาจตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่ใช้ ความรุนแรงโดยไม่รู้ตัว

แต่ปัจจุบันนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความชัดเจนว่าไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายและให้เน้นการพูดคุยอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีและร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ให้ได้โดยเร็ว ไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงบุคคลหรือหน่วยงานใดและขอให้มีความมั่นใจว่าว่ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจะเป็นเครื่องมือสำคัญตามแนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานได้ตามที่ทุกฝ่ายคาดหวัง 

ซึ่งปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดพื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้แล้ว หลังจากนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต้องปรับเปลี่ยนการต่อสู้จากการใช้ความรุนแรงมาเป็นแนวทางสันติวิธีและร่วมมือกันดับไฟใต้ที่มีมาอย่างยาวนาน แต่หากยังมีแนวความคิดแบบเดิมๆ ก็ยากที่จะทำให้ปัญหาความขัดแย้งนี้คลี่คลายลง

ทั้งนี้พลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขอให้สื่อมวลชนช่วยกันเสนอข้อเท็จจริงเชิงบวก ระมัดระวังการขยายข่าวหรือการพาดหัวข่าวที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือสร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคม