Skip to main content

VIS มีนาคม 51 : ‘เงียบแต่ไม่นิ่ง’ เหตุการณ์รุนแรงต่ำที่สุดในรอบ 15 เดือน

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Violence-related Injury Surveillance - VIS) สรุปเหตุการณ์ในช่วงเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมาว่า มีเหตุการณ์ความรุนแรงจำนวน 44 ครั้ง มีจำนวนผู้บาดเจ็บ 148 ราย อัตราการบาดเจ็บ 4.4 ต่อแสนประชากรต่อเดือน มีจำนวนผู้เสียชีวิต 33 คน อัตราตาย 1 ต่อแสนประชากรต่อเดือน อัตราป่วยตาย (case fatality rate - CFR) ร้อยละ 22.3 มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบในครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 134 คน

30 เม.ย. 51 : สัมมนาโครงการวิจัย ‘อนาคตไฟใต้ : สื่อ ทหาร เด็ก และทักษะวัฒนธรรม’

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา
สถานที่ :   ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

การทหารไม่คืบ การเมืองถดถอย

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน

 

สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ยังคงดำเนินไปตามปกติ ความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความหวาดกลัวของคนในพื้นที่ และความชินชาของคนในสังคมไทยส่วนใหญ่

Subscribe to