Skip to main content

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2564

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2564

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.

DATASHEET APRIL 2021 THAI

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2563

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2563

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.

ดาวน์โหลด

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2562

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2562

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.

ดาวน์โหลด

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2561

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2561

โดย คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้

(Deep South Incident Database : DSID)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น.

ดาวน์โหลด

Subscribe to เมษายน