Skip to main content

ภาพบรรยากาศงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "อันเนื่องมาจาก “เรือนราชา” วังระแงะกับสังคมมลายูที่เปลี่ยนแปลง"

ภาพบรรยากาศงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "อันเนื่องมาจาก “เรือนราชา” วังระแงะกับสังคมมลายูที่เปลี่ยนแปลง"
วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา กรุงเทพฯ
จัดโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

ร่วมสนทนาโดย
1. คุณอับดุลฮันนาน มาหะมะ ตัวละครสำคัญในหนังสือภาพเล่าเรื่อง “เรือนราชา” (รูเมาะห์ราญอ) จากอดีตอันรุ่งเรืองสู่ความโรยราของปตานี ของ ซาเวียร์ โคมาส
2. ณายิบ อาแวบือซา นักสังเกตการณ์ทางสังคม จากสายเครือญาติเจ้าเมืองปัตตานี

 

งานเปิดตัวหนังสือ The House of The Raja (เรือนราชา) ผลงานของ 'ซาบี้ โคมาส'

งานเปิดตัวหนังสือ The House of The Raja (เรือนราชา) ผลงานของ 'ซาบี้ โคมาส'
วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ร้านหนังสือบูคู
 
- ภาพถ่ายบรรยากาศงานฯ โดย อนุมัติ รัตนพันธ์, ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี, ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ -
 

การประชุมวิชาการนานาชาติ "การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย"

การประชุมวิชาการนานาชาติ "การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย"
 
ร่วมจัดโดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
 

ประมวลภาพ: สื่อเสวนา “20 คำถามเพื่อกระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อ”

ประมวลภาพบรรยากาศงาน
สื่อเสวนา “20 คำถามเพื่อกระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อ”

 
วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องสะบารัง 2 โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี

Photos by Piyasak Ausup 

Subscribe to peace process