Skip to main content
งานเปิดตัวหนังสือ The House of The Raja (เรือนราชา) ผลงานของ 'ซาบี้ โคมาส'
วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ร้านหนังสือบูคู
 
- ภาพถ่ายบรรยากาศงานฯ โดย อนุมัติ รัตนพันธ์, ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี, ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ -