แถลงการณ์กลุ่มด้วยใจ เรื่อง รายการ ก(ล)างเมือง ตอน "ห้องเรียนเพศวิถี"

Hearty Support Group's picture

 

แถลงการณ์เรื่อง รายการ ก(ล)างเมือง ตอน "ห้องเรียนเพศวิถี"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มด้วยใจ

 

จากการเผยแพร่รายการ ก(ล)างเมือง ตอน "ห้องเรียนเพศวิถี" ออกอากาศที่ช่อง ไทยพีบีเอสเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมาได้มีข้อถกเถียงถึงประเด็นการเล่นฟุตบอลของกลุ่มผู้หญิงทั้งที่เป็นมุสลิม และประเด็นเรื่องการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาอิสลามจนนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ผ่านช่องทาง FACEBOOK และมีบางความคิดเห็นที่นำไปสู่การสร้างความเกลียดชัง ยุยงส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรุนแรงตอบโต้ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้ทั้งผู้ที่นำเสนอประเด็นและผู้ที่แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยผ่านบทความต่างๆ ที่นำเสนอออกมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการแสดงออกผ่านทาง FACEBOOK ซึ่งอาจเป็นแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดนัก

กลุ่มด้วยใจในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นมุสลิม มีความห่วงกังวลต่อข้อความที่ปรากฏออกมาในทางสื่อสาธารณะทั้งทางไทยพีบีเอสและ FACEBOOK จึงขอเรียกร้องให้ทุกคนมีความอดทนอดกลั้นในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกในทางสันติวิธีและสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อป้องกันความขัดแย้งใหม่ในความขัดแย้งที่มีอยู่เดิมจนทำให้สันติภาพที่เป็นเป้าหมายสำคัญของคนทำงานในพื้นที่ยิ่งห่างไกลออกไป

และขอเรียกร้องให้คณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการพิจารณาปัญหานี้และชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการแก้ปัญหามิให้ยืดเยื้อต่อไป

 

นางสาวอัญชนา  หีมมิหน๊ะ

ประธานกลุ่มด้วยใจ

 

Malay