Skip to main content
 
คำแนะนำของประธานศาลฎีกา
เกี่ยวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทนการดำเนินคดีอาญา
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
(กรณีมาตรา 21)
 
 
คำแนะนำของประธานศาลฎีกา
เกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคล
ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
(กรณีหมาย ฉฉ.)