สถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้, กันยายน 2559