สถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ตุลาคม 2559