สถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้, พฤศจิกายน 2559