สถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ธันวาคม 2559