ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเสียหายเพราะนักการเมืองและผู้บริหารไม่ใช่เพราะระบบอิสลาม

Wisoot Binlateh's picture

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเสียหายเพราะนักการเมืองและผู้บริหารไม่ใช่เพราะระบบอิสลาม

 

ดร.วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ[1]

 

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องอยู่คู่ประเทศไทย เพื่อแสดงว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินทองของพหุวัฒนธรรมที่ผู้คนทุกวัฒนธรรมต่างมีพื้นที่ของตนเองในการแสดงออกตามความเชื่อถือศรัทธาของตน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เสียหายเพราะการบริหารที่ผิดพลาดและการทุจริตร่วมกันของผู้บริหารและนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพล เป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับระบบอิสลาม จึงควรแก้ให้ถูกจุด มิใช่การยุบธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยต้องอยู่คู่ประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งการเงินฮาลาลสำหรับมุสลิม เราจำเป็นต้องมีสถาบันที่ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฉันใด เราก็จำเป็นต้องมีสถาบันการเงินที่ฮาลาลฉันนั้น เพราะเงินที่ไม่ฮาลาลย่อมนำไปสู่อาหารที่ไม่ฮาลาลเช่นกัน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยต้องอยู่คู่ประเทศไทย เพื่อแสดงความเป็นเมตตาธรรมของอิสลามต่อพี่น้องคนไทยทุกศาสนา เพราะการให้บริการทางการเงินที่ปลอดดอกเบี้ย จะเป็นทางออกจากระบบที่ขูดรีดผู้อ่อนแอและเอาเปรียบคนยากจน

 

เป็นหน้าที่ของเราต้องต่อสู้ให้ธนาคารอิสลามดำรงอยู่และพัฒนาเป็นสถาบันการเงินอิสลามอย่างแท้จริง[1] ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

Thai