วิสัยทัศน์บริหารวัฒนธรรมดีของผู้ว่าจังหวัดสงขลาและนายอำเภอจะนะก็ได้ใจไปครึ่ง

Ustaz Shukur's picture

 

วิสัยทัศน์บริหารวัฒนธรรมดีของผู้ว่าจังหวัดสงขลาและนายอำเภอจะนะก็ได้ใจไปครึ่ง

 

โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur

 

 

       ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

 

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560  นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นำบางส่วนของหน่วยงานราชการของ กระทรวงมหาดไทย และศึกษาธิการในระดับจังหวัดและอำเภอจะนะ พบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเเละสามัญอำเภอจะนะ ณโรงเรียนศาสนบำรุง

 

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

 

       นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้ทัศนะว่า" มุสลิมสงขลาสามารถปฏิบัตตนเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์  สามารถรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมอิสลาม   มลายูพื้นที่ หรือไม่ใช่มุสลิมมลายู.เเละอยู่ร่วมตามวืถีอิสลามในสังคมพหุวัฒนธรรมได้หมายถึงมุสลิมสามารถเป็นพลเมืองไทยถึงแม้ เชื้อสายมลายูหรือเชื้อสายอื่นๆ  ดังนั้นต้องแยกแยะและทำความเข้าใจคำว่าสัญชาติ  ชาติพันธ์และศาสนา  ปัจจุบันนโยบายการผสานกลืนทางวัฒนธรรม หรือ การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ซึ่งในอดีตชาติไทยใช้เป็นสิ่งล้าสมัย  ในขณะเดียวกันขอให้ทางโรงเรียนต่างๆ ช่วยเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด  การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านหลักการศาสนาและการส่งเสริอาชีพมีความสำคัญทื่ทำงานร่วมกัน”

 

นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

 

       ส่วนนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามได้ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานมหกรรม เปิดโลการศึกษา อิสลาม และวัฒนธรรมอิสลาม สู่สันติสุข ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 เพราะในงานนี้ท่านมั่นใจว่า”ด้วยการศึกษาด้านศาสนาอิสลามที่หลากหลาย และจะนะเป็น เสมือนคลังของผู้รู้อิสลามในอดีตจะสามารถต่อยอดให้คนจะนะพัฒนาผ่านระบบการศึกษาและวัฒนธรรมอิสลามที่ดีลำพาสู่สันติสุขโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าสถาบันปอเนาะ  ฮาฟิซ  ดะวะห์  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ตาดีกา ศูนย์อบรมอิสลามประจำมัสยิดและอื่นๆให้เขาได้แสดงออกและและแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

       ท่านทั้งสองหากนำวิสัยทัศน์บริหารวัฒนธรรมที่ได้กล่าวไว้สู่ปฏิบัติได้ก็จะสร้างความมั่นใจต่อคนพื้นที่ดีอย่างแน่นอน  อิงชาอัลลอฮฺ แต่ตอนนี้ท่านทั้งสองก็ได้ใจผู้บริหารสถานศึกษาไปครึ่งหนึ่งแล้ว

 

 

หมายเหตุภาพประกอบ

https://www.facebook.com/shukur.dina/posts/10213297019760430?notif_t=lik...

 
Thai