รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วันสันติภาพสากลครั้งที่ 2