“มูฮำมัดอายุบ ปาทาน” CSO กับการมองเห็นและผลักดันงานด้านสันติภาพ จชต.