การล่วงละเมิดมัสยิดคือการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมุสลิม ซึ่งต้องตอบโต้ด้วยการญิฮาด

Wisoot Binlateh's picture

 

 

การล่วงละเมิดมัสยิดคือการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมุสลิม ซึ่งต้องตอบโต้ด้วยการญิฮาด

ในหนังสือ نيل الأوطار كتاب الجهاد والسير باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام ระบุหะดีษลำดับที่3316, 3317 มีใจความว่า ท่านรอซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม นั้น เมื่อได้ยินเสียงอะซานในพื้นที่ใดท่านจะไม่ทำสงครามกับคนในพื้นที่นั้น และเมื่อท่านส่งกองทัพไปที่ใด ท่านจะสั่งเสียกับแม่ทัพและทหารเสมอว่าหากเห็นมัสยิดที่ใดหรือได้ยินเสียงอะซานดังจากที่ไหน ก็จงอย่าฆ่าใครที่นั่น

ทั้งนี้เพราะการดำรงอยู่ของมัสยิดที่ใด สะท้อนว่าที่นั่นมุสลิมมีสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาในระดับพื้นฐานแล้ว จากพื้นฐานดังกล่าวมุสลิมสามารถต่อยอดเติมเต็มวิถีอิสลามได้โดยไม่ต้องไปเข่นฆ่าใครเลย

แต่เมื่อมัสยิดถูกละเมิดและมีการห้ามมุสลิมเข้าไปละหมาด นั่นคือการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน เป็นการจงใจที่จะทำลายวิถีชีวิตอิสลามตั้งแต่เริ่มต้น ในกรณีเช่นนี้จำเป็นที่มุสลิมจะต้องต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิดังกล่าวด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เราเรียกการต่อสู้นี้ว่าการญิฮาด

เมื่อมัสยิดทั่วไปมีหลักการปกป้องเช่นนี้ มัสยิดอัลอักซอยิ่งจำเป็นต้องปกป้องมากกว่า แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตและทรัพย์สินมากมายก็ตาม เพราะนี่คือกิบลัตแรกของเรา นี่คือสถานอิสรออฺและมิอฺรอจแห่งบรมศาสดาของเรา

ยิวไซออนิสต์ได้กระทำการล่วงละเมิดมัสยิดอัลอักซอในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการพยายามทำลายด้วยการขุดเจาะอุโมงค์ใต้พื้นดินโดยหวังให้อาคารมัสยิดพังทลายลง การนำยิวหัวรุนแรงเข้าไปจัดกิจกรรมในมัสยิด การห้ามมุสลิมเข้าไปละหมาดซึ่งเมื่อไม่อาจห้ามได้ทั้งหมด ก็ห้ามคนอายุต่ำกว่า 50 เข้าไป แล้วอนุญาตเฉพาะคนที่อายุมากกว่า 50 เท่านั้น !!!

การที่โดนัล ทรัมป์ประกาศให้อัลกุดส์เป็นเมืองหลวงของไซออนิสต์เท่ากับประกาศให้การละเมิดมัสยิดอัลอักซอกลายเป็นความชอบธรรมซึ่งผู้มีใจรักอิสลามและรักความเป็นธรรมย่อมมิอาจนิ่งเฉย

จึงถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องเสียสละแรงกาย แรงใจและทรัพย์สินเพื่อปกป้องศาสนสถานแห่งนี้ให้รอดพ้นจากการรุกรานของไซออนิสต์และรัฐบาลโดนัล ทรัมป์ ซึ่งวันนี้ได้พิสูจน์ตนเองอย่างชัดเจนแล้วว่ามันคือผู้ส่งเสริมความอธรรม สนับสนุนการก่อการร้าย เป็นใจให้มีการทำลายอิสลาม และมิได้แยแสต่อกฎระเบียบใดๆ ที่องค์กรโลกบาลได้ตราไว้

 

การนิ่งเฉยเท่ากับยอมให้ทรัมป์และไซออนิสต์ทำลายตนเองโดยแท้

 

Thai