วันสิทธิมนุษยชนสากล

Patani Society's picture

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

#วันสิทธิมนุษยชนสากล

10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชน หนึ่งในวันสำคัญของโลก ที่ย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักและเล็งเห็นถึงสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน เป็นวันที่ทุกคนจะช่วยกันส่งเสริม ให้โลกเป็นสังคมที่มนุษย์ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุข

วันที่ 10 ธันวาคมนั้น นอกจากจะเป็นวันรัฐธรรมนูญของคนไทยแล้ว ยังเป็นอีกวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติ นั่นก็คือ "วันสิทธิมนุษยชนสากล" นั่นเอง วันสิทธิมนุษยชนสากลนั้นกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ในช่วงเวลานั้น สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ส่งผลกระทบด้านลบอย่างใหญ่หลวงทั้งกายและใจแก่เหล่ามวลมนุษยชาติ ความรุนแรงและการสูญเสียได้ก่อให้เกิดเป็นพลังครั้งใหญ่ ทำให้หลายประเทศได้ตระหนักและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงนำไปสู่การจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางในการคุ้มครองดูแลมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้

ในเวลาต่อมานั้น สหประชาชาติได้มีมติรับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) ในวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) และมีได้มติประกาศให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day) นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของโลกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มนุษยชาติได้ตระหนักถึงผลกระทบของความเลวร้ายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันนั่นเอง

โดยความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากลนั้น คือการประกาศว่า มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน นับถือศาสนาอะไร มีสีผิวอะไร เพศอะไร ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคไม่ต่างกัน การเฉลิมฉลองและมีส่วนร่วมในวันสำคัญนี้ อาจจะไม่เหมือนกับวันอื่น ๆ แต่มันไม่ยากเลยที่จะมีส่วนร่วม ทุกคนสามารถแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในสิทธิของคนอื่นได้ เพียงแค่มองไปรอบ ๆ ตัว เราสามารถช่วยเหลือกันและกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ยากไร้และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้เกียรติผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในวันสำคัญวันนี้แล้ว

 

#unorg

#uhchr

#PataniSociety

 

Thai