มหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามของจังหวัดสงขลา

Ustaz Shukur's picture

 

มหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามของจังหวัดสงขลา

 

รายงานโดย :อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา

Shukur2003@yahoo.co.ukhttp://www.oknation.net/blog/shukur

 

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน

 

วันที่16-17 ธันวาคม 2560สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอิสลามครั้งที่ ๖ ขึ้น ณ โรงเรียนศาสนบำรุง อำเภอ จะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีโรงเรียนในเครือสมาคม 84 โรงทั่วจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งศาสนาและสามัญ(ตามสูจิบัตร) และนิทรรศการของแต่ละโรงเรียน

สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเวทีการแสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และกล้าแสดงออกในด้านที่ถูกต้อง รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์

อันเนื่องมาจาก หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ได้กำหนดกรอบการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

      

หมายเหตุ โปรดดูสูจิบัตรได้ ที่นี่

ดูตารางคะแนน ได้ ที่นี่

ดูประมวลภาพได้ที่ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา

 

 

File attachment: 
AttachmentSize
File taaraangkhaaenn.xlsx14.22 KB
PDF icon suucchibatr-bcch.pdf1.77 MB
Thai