มูลนิธิมะดีนะตุสสลามมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม's picture

เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. มูลนิธิมะดีนะตุสสลามได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขาตปัตตานี เป็นจำนวน 5 ทุนการศึกษา รวมเป็นเงินมูลค่า 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยดังกล่าวซึ่งได้รับการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลามเป็นผู้มอบในนามมูลนิธิฯ และมี ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและคณะจาก มอ.ปัตตานี เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 5 คน เข้ารับทุนการศึกษาที่ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการมะดีนะตุสสลาม

ทั้งนี้ ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา ได้กล่าวถึงความตั้งใจของโครงการมะดีนะตุสสลามที่จะนำสันติภาพมาสู่พื้นที่ด้วยการสร้างสังคมที่มีคุณภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการศึกษาที่สร้างวิถีชีวิตที่ดี อีกทั้งยังกล่าวชื่นชมถึงคุณูปการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีวิทยาเขตแรกที่จังหวัดปัตตานี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญและเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสภาพที่ดีขึ้นในระดับประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ในขณะที่ ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ได้กล่าวขอบคุณต่อมูลนิธิมะดีนะตุสสลามและมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ให้ความร่วมมือกับมอ.ปัตตานี อย่างดีเสมอมา ทั้งนี้ดร.บดินทร์ ได้กล่าวชื่นชมถึงความตั้งใจในการพัฒนาสังคม และสร้างสันติภาพด้วยกลไกที่ประกอบด้วยการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของโครงการมะดีนะตุสสลาม เพื่อส่งต่อความสำเร็จและสังคมที่ดีให้กับลูกหลานและประเทศชาติสืบไป ดร.บดินทร์ได้ย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือและความสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สำคัญทั้งสี่สถาบันในพื้นที่นั่นคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่จะเป็นเสาหลักในการพัฒนาสังคมในพื้นที่ร่วมกันต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้มูลนิธิมะดีนะตุสสลามขอกล่าวขอรำลึกชูโกร์ต่อเอกองค์อัลลอฮฺ และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความไว้วางใจมูลนิธิฯและสนับสนุนงบประมาณเรื่องทุนการศึกษาในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจการวากัฟทั้งทางจิตวิญญาณและทางวัตถุแก่มะดีนะตุสสลามมาโดยตลอด วัสสลาม

 

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ www.madinahalsalam.com

 

Thai