แถลงการณ์ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) หยุดใช้คดีปิดกั้นการแสดงออกของประชาชน

Somboon Khamhang's picture

 

 

แถลงการณ์ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้)

หยุดใช้คดีปิดกั้นการแสดงออกของประชาชน

การเดินมิตรภาพของเครือข่าย People Go Network มีเป้าหมายเพื่อการเยี่ยมเยือนเชื่อมร้อยมิตรสหายผู้มีความทุกข์ร้อนที่แตกต่างหลากหลาย อันสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจต่อสังคมในวงกว้าง ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเดินในครั้งนี้จะสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และยืนยันในสิทธิของประชาชนที่จะพึงกระทำได้ตามขอบเขตของกฏหมายที่มีอยู่ ทั้งนี้ในการเดินดังกล่าวจะทำให้สาธารณะ รวมถึงรัฐบาลได้รับรู้ถึงข้อเท็จจริงของความเดือดร้อนที่กำลังเกิดขึ้นกับกลุ่มต่างๆตลอดเส้นทาง ซึ่งจำนวนหนึ่งนั้นเกิดขึ้นจากแนวนโยบายอันผิดพลาดของภาครัฐในช่วงเวลาการเมืองปัจจุบันนี้

การที่ฝ่ายความมั่นคงพยายามปิดกั้นการแสดงออกด้วยการเดินมิตรภาพของเครือข่าย โดยการกลั่นแกล้ง กดดัน และคุกคามในรูปแบบต่างๆ จนล่าสุดคือการตั้งข้อกล่าวหากับผู้ร่วมเดินว่าฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ข้อ 12 เรื่องชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช. และได้ออกหมายเรียกผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 8 คนต้องไปรายงานตัวกับเจ้าพนักงานตำรวจนั้น ยิ่งทำเห็นได้ถึงเจตนาที่ต้องการปิดกั้นและบิดเบือนเจตจำนงของกิจกรรมดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ หรือ กป.อพช.ใต้ มีความเห็นว่า การเดินมิตรภาพของเครือข่าย People Go Network ถือเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถกระทำได้ ทั้งยังเป็นการแสดงออกเพื่อการสื่อสารสาธารณะอย่างสงบ สันติ และอหิงสา ปราศจากเจตนาที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองอย่างที่ฝ่ายรัฐเข้าใจ แต่เป็นไปเพื่อสื่อสารถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนในมิติต่างๆตลอดการเดินทาง ทั้งนี้จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล และฝ่ายความมั่นคงหยุดการคุกคาม และปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนทุกรูปแบบ และต้องสั่งยกเลิกการใช้มาตรการทางกฏหมายเพื่อดำเนินคดีกับตัวแทนเครือข่ายฯทั้ง 8 คน อย่างไม่มีเงื่อนไข

 

วันที่ 23 มกราคม cialis en ligne 2561

 

Thai