สถาบันฮาลาลร่วมประชุมสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้

Halal Institute of PSU's picture

 

สถาบันฮาลาลร่วมประชุมสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันฮาลาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ดร. ธวัช นุ้ยผอม เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น.ณ ห้องประชุมมัสยิดบ้านเหนือ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายอัสนาวี มุคุระ ประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานนำการประชุม ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลได้ชี้แจงกรอบการร่วมงานระหว่างสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้ โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนการทำงานในสองด้านหลัก คือ กิจกรรมส่งเสริมงานด้านฮาลาล และการบริหารจัดการด้านการเงินอิสลามและซากาต

การประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และพันธกิจในการทำงานในรอบหกปีข้างหน้าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเริ่มเวลา 19.00 น. และปิดการประชุมเวลา 23.00 น.

 

 

Thai