สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร : นวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ

Halal Institute of PSU's picture

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดสำหรับบุรุษในด้านการดูแลสุขภาพตามวิถีมุสลิมเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดสำหรับบุรุษเข้าใจในแนวปฏิบัติการตามวิถีมุสลิ
  2. เพื่อให้บุรุษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
  3. เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนวดลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนจำกัด 20 คน

  1. ผู้ประกอบการนวดเพศชาย
  2. ผู้สนใจทั่วไปที่เป็นเพศชาย

ระหว่างวันที่  28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ  ห้องสัมมนาสถาบันฮาลาล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์ 080-865-1010

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ1

Thai