เมาลานา สัยยิด สัลมาน อัลหุสัยนียฺ อันนัดวียฺ : ปราชญ์ในกระแสตื่นตัวอิสลาม

Ghurabaa - The Strangers's picture

 

l เมาลานา สัยยิด สัลมาน อัลหุสัยนียฺ อันนัดวียฺ l

: ปราชญ์ในกระแสตื่นตัวอิสลาม

 

เรียบเรียงโดย ศรี วัฒนา 

 

 

เมาลานา สัยยิด สัลมาน อัลหุสัยนียฺ อันนัดวียฺ เป็นอุละมาอ์ร่วมสมัยคนสำคัญคนหนึ่งของโลกมุสลิมขณะนี้ ท่านเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Syed Ahmad Shaheed และเป็นประธานของ Jamiat Shabab Al Islam ซึ่งเป็นแหล่งรวมคนหนุ่มสาวมุสลิมอินเดียที่มีบทบาทมากที่สุดเพื่อทำกิจกรรมให้กับสังคมอินเดีย

เมาลานา สัลมาน เกิดในปี 1954 ณ เมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย จากครอบครัวที่มีชื่อเสียงมานานเรื่องการทำงานรับใช้อิสลามและเป็นที่ยอมรับในเรื่องความเป็นผู้นำในทางวิชาการ เชื้อสายของท่านนั้นสืบมาจากท่านสัยยิดินา ฮุซัยนฺ บุตรชายของท่านอาลี (รอฏียัลลอฮุ อันฮุมา) ท่านเป็นญาติสนิทกับเมาลานา อบุล หะสัน อันนัดวียฺ ทางมารดาของท่าน (มารดาของท่านนั้นสืบสายตระกูลมาจากฝั่งท่านหะสัน บุตรท่านอาลี)

เมาลานา สัลมาน เริ่มการศึกษาในวันเด็กที่โรงเรียนประถมในเครือข่ายของนัดวะตุล อุละมาอ์ ท่านได้ท่องจำอัลกุรอานตั้งแต่วัยเด็ก หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยม ท่านก็เข้าศึกษาต่อด้านชะรีอะฮฺและอุศูลุดดีนที่นัดวะตุล อุละมาอ์ และจบการศึกษาในปี 1974 พร้อม ๆ กันในช่วงนี้ท่านและเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่จบการศึกษาด้วยกันได้ก่อตั้ง Jam‘iat Shabab al-Islam (Muslim Youth Assembly) generic viagra reviews ซึ่งทุกวันนี้ถือว่ากันว่าเป็นหนึ่งในองค์กรทำงานที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย

เมาลานา สัลมาน ยังได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ท่านจบด้านหะดีษจากนัดวะตุล อุละมาอ์ในปี 1976 ในปีต่อมาท่านได้เดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย อิหม่าม มุฮัมมัด อิบนฺ สะอูด อัลอิสลามียะฮฺ ที่ริยาฎ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ในสาขาหะดีษ และจบการศึกษาในปี 1980 ด้วยวิทยานิพนธ์เรื่อง Jam‘ Alfaz al-Jarh wa ‘l-Ta‘dil wa Dirasatuha min Kitab Tahdhib al-Tahdhib li ‘l-Hafiz Ibn Hajar ภายใต้การดูแลจากเชค อับดุลฟัตตาหฺ อบุล ฆุดดะฮฺ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีอิทธิพลต่อท่านเป็นอย่างมาก

เมื่อเดินทางกลับมาอินเดีย เมาลานาสัลมาน ได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์สอนหะดีษที่นัดวะตุล อุละมาอ์ แล้วต่อมาก็เป็นผู้รับชอบสาขาวิชา ทั้งสาขาชะรีอะฮฺและอุศูลลุดดีน ขณะเดียวกันท่านก็เป็นนักกิจกรรมอยู่กับ Jam‘iat Shabab al-Islam พร้อมกับการให้ความสำคัญกับการเดินทางไปพบปะเพื่อการตื่นตัวอิสลามทั่วทุกมุมโลก ท่านจึงตอบรับการเป็นแขกพิเศษเพื่อไปบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ มากมาย บางครั้งก็ไปในฐานะตัวแทนของเมาลานา อบุล หะสัน อันนัดวียฺ และยังไปร่วมปราศรัยในเวทีพบปะกับนักทำงานต่าง ๆ โดยเป็นที่ยอมรับกันว่าท่านสามารถพูดภาษาอาหรับได้อย่างมีพลังเป็นที่จับใจของผู้รับฟังเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากภาษาอูรดูที่เป็นภาษาที่หนึ่งของท่าน

เมาลานา สัลมาน ให้ความสำคัญกับการใช้การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมมุสลิม ท่านยังได้สนับสนุนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งตัวท่านเองได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษา “อิหม่าม อะหฺมัด บิน อิรฟาน อัชชะฮีด อัลอิสลามียะฮฺ” ในปี 1975 ซึ่งทุกวันนี้เป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในสังคมอินเดีย

นอกจากนี้ท่านยังสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ โรงเรียนที่เป็นแบบการศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่อีกด้วย รวมทั้งโรงพยาบาลที่รักษาฟรีให้แก่คนยากจนอีกด้วย

แม้ว่าเมาลานา สัลมาน ทุ่มเทเคลื่อนไหวทำกิจกรรมอย่างมากมาย รวมทั้งการเดินทางอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ท่านก็ยังสามารถผลิตงานวิชาการที่ปรากฏออกมาทั้งภาษาอาหรับและภาษาอูรดู งานวิชาการของท่าน อาทิเช่น

1. Jam‘ Alfaz al-Jarh wa ‘l-Ta‘dil wa Dirasatuha min Kitab Tahdhib al-Tahdhib li ‘l-Hafiz Ibn Hajar

2. Al-Amanah fi Daw’ al-Qur’an

3. Al-Ta‘rif al-Wajiz bi Kutub al-Hadith

4. Al-Imam al-Dihlawi wa Ara’uhu fi al-Tashri‘ al-Islami

5. Lamhah ‘an ‘Ilm al-Jarh wa ‘l-Ta‘dil

6. Muqaddimah fi Usul al-Hadith li ‘l-Muhaddith al-Shaykh ‘Abd al-Haqq al-Dihlawi

7. Al-Fawz al-Kabir fi Usul al-Tafsir li ‘l-Imam Shah Wali Allah al-Dihlawi (แปลจากภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาอาหรับ)

นอกจากนี้ท่านยังแปลงานของเมาลานา อันนัดวียฺ หลายเล่ม เป็นภาษาอาหรับ อาทิเช่น

1. Rijal al-Fikr wa ‘l-Da‘wah fi ‘l-Islam (Imam Sarhindi volume)

2. Rijal al-Fikr wa ‘l-Da‘wah fi ‘l-Islam (Imam Shah Wali Allah al-Dihlawi volume)

3. Fi Masirat al-Hayat (Volumes 1 and 2)

ปัจจุบันเมาลานา สัลมาน นอกจากเป็นอธิการบดี Syed Ahmad Shaheed และเป็นประธานของ Jamiat Shabab Al Islam แล้วท่านยังได้เข้าร่วมรับผิดชอบในองค์กรทำงานต่าง ๆ มากมาย เช่น เป็นประธานของวิทยาลัยแพทย์และโรงพยาบาล Dr. Abdul Ali Unani, เป็นสมาชิกของบอร์ดชะรีอะฮฺของมุสลิมในอินเดีย ท่านยังเป็นสมาชิกของ court of Aligarh Muslim University, สมาชิกของ Rabita Adab Islami Alalami, สมาชิกของ Islamic Fiqh Academy (India) เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งวิทยาลัยต่าง ๆ ทางด้านแพทย์ ไอที และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งทำงานให้กับกองบรรณาธิการหนังสือหลายฉบับ ทั้งที่เป็นภาษาอาหรับ เปอร์เซีย อังกฤษ และอูรดู ทั้งในและนอกประเทศ

..............................

Ghurabaa' - The Strangers

 

Thai