Skip to main content

 

กำหนดการเวทีสาธารณะ
 “นครปัตตานีภายใต้รัฐธรรมนูญไทย: ความฝันที่จับต้องได้?”
องค์กรร่วมจัด: เครือข่ายประชาสังคม 23 องค์กร และเครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองเพื่อท้องถิ่น
องค์กรร่วมสนับสนุนด้านวิชาการ: สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี – ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ – คณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง – สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------
 
08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
09.00 – 09.15 น.       กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม
                                    โดย รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี
                                      อดีตคณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
09.15 – 09.-30 น.      กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม “โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองการปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”
                                    โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
                                      ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้า
09.30 – 10.30 น.       ปาฐกถานำ “สิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”
                            โดย รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร
                                      ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30 – 10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.       เวทีนำเสนอผลการศึกษา “จากความคาดหวังพื้นฐานต่อการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่โครงร่างนครปัตตานี”
                             โดย ตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่าย
·       พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม
ประธานมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้
·       คุณมันโซร์ สาและ
ประธานเครือข่ายวิทยุชุมชนมุสลิม
·       คุณสมชาย กุลคีรีรัตนา
ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านฮาลาล
·       คุณปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอะ
ผู้อำนวยการกลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพ
·       คุณอับดุลสุโก ดินอะ
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา
·       คุณสมพร สังข์สมบูรณ์
รองนายกอบต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
·       คุณ กูอับดุลมูฮัยมิน ยูโซะ
นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ดำเนินการรายการโดย
คุณ อับดุลอซิซ ตาเดอินทร์
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
12.00 – 13.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน – ละหมาด
13.30 – 14.30 น.       เวทีวิพากษ์และอภิปราย “หนทางสู่นครปัตตานี”
·       คุณ อุดร ตันติสุนทร
ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                            ดำเนินรายการโดย
                            ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
                                        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
14.30 – 14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.       เปิดเวทีฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน
                            ดำเนินรายการโดย
                            ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
                                        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี