ประมวลภาพงานเปิดตัวหนังสือ เรื่อง "แสง น้ำ และรวงข้าว ทักษะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นอื่น"

The CAP's picture

 

วงสนทนาขัดกันฉันท์มิตร ประเด็นจากหนังสือ เรื่อง "แสง น้ำ และรวงข้าว ทักษะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นอื่น"

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

ร่วมวมสนทนาโดย

: ผศ.ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ผศ.ดร.สุรัยยา สุไลมาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

: ซะการีย์ยา อมตยา มหากวีซีไรต์ แห่งเทือกเขาบูโด

ดำเนินการขัดกันโดย

: ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

สนับสนุนการขัดกันโดย

• ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ

• ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

• ปาตานีฟอรั่ม

ณ Patani Artspace

 

 

Thai