แถลงการณ์กลุ่มด้วยใจ เรื่อง สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับการพัฒนาของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้

Hearty Support Group's picture

 

 

แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ

เผยแพร่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับการพัฒนาของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กระบุว่า เด็กทุกคนจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กคืออนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2ที่ประเทศภาคีทั้งหลายจักดำเนินการเพื่อเคารพและประกันให้มีการเคารพ ว่าโรงเรียน โรงพยาบาลต้องไม่ถูกคุกคาม และ พิธีสารฉบับที่ 2 การคุ้มครองพลเรือนซึ่งได้รับผลกระทบจากการขัดแย้งที่มิใช่ระหว่างประเทศ ซึ่งมีสาระสำคัญของพิธีสารเพิ่มเติม ต้องจำกัดวิธีการในการทำสงคราม ต้องแยกแยะพลเรือนออกจากผู้ที่ทำการสู้รบ (ทหาร) ห้ามทำลายสิ่งที่จำเป็นต่อความอยู่รอดของพลเรือน และ ห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าร่วมในการสู้รบ

แต่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เกิดเหตุระเบิดหน้าโรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ 5 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา ทำให้ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บและนักเรียนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเด็กเล็กมีอาการหวาดกลัวและร้องไห้ตลอดเวลา เหตุการณ์นี้นำมาซึ่งผลกระทบต่อการพัฒนาเด็กเพราะไม่เพียงแต่การทำให้เด็กทำให้เกิดความหวาดกลัวในการเดินทางไปโรงเรียนเพราะเกรงว่าเด็กหรือนักเรียนไม่ปลอดภัยในระหว่างการเดินทางหรือที่โรงเรียน และส่งผลให้ครูไม่กล้าไปโรงเรียนทำให้เด็กขาดการพัฒนาที่จะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีชีวิตที่ดีในอนาคต

ทั้งนี้การระเบิดหรือการทำลายโรงเรียนไม่ได้เกิดขึ้นมากว่า 1 ปี แล้ว แต่ก็ยังเกิดขึ้นได้สะท้อนให้เราเห็นว่าผู้กระทำหรือผู้วางระเบิดไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก ไม่คำนึงถึงอนาคตที่เด็กที่ควรจะได้รับการพัฒนา ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ชุมชนขาดความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็ก รัฐเองก็สามารถป้องกันได้แต่ก็อาจขาดมาตรการที่ดีในการป้องกัน

กลุ่มด้วยใจจึงขอเรียกร้องให้สังคมโดยรวมตระหนักถึงการปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างจริงจังและต่อเนื่องและร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็ก ไม่ว่าคุณจะมีบทบาทใดในสังคม

กลุ่มด้วยใจ

 

Thai