(ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการตัดสินใจดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ