หนังสือร้องเรียนต่อกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารในโรงเรียนตาดีกา

Hearty Support Group's picture

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารในโรงเรียนตาดีกา

เรียน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

สำเนาเรียน ผบ.ฉก จังหวัดปัตตานี, เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้

 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 เข้าไปในโรงเรียนตาดีกานูรุลอิหส้าน(เกาะแน) หมู่ 4 ตำบล คลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยอาวุธประจำกาย และได้มีการถ่ายภาพบัตรประชาชน ครูผู้สอน รายชื่อเด็ก และ เด็ก ทั้งนี้โรงเรียนตาดีกาเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม จากการติดตามนโยบายภาครัฐที่มีผลกระทบต่อเด็กโดยเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็กพบว่าในปี 2560 เจ้าหน้าที่ทหารได้ประสานกับผู้รับผิดชอบโรงเรียนตาดีกาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารดำเนินการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหน้าที่พลเรือนให้กับเด็กในโรงเรียนตาดีกาซึ่งเป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-12 ปี โดยในช่วงปลายปีเริ่มมีภาพเจ้าหน้าที่ทหารแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบและพกพาอาวุธปืนไปในโรงเรียนตาดีกาประมาณ 6-7 คน เพื่อไปทำกิจกรรมกับเด็กที่โรงเรียนตาดีกาปรากฎในสื่อออนไลน์ ซึ่งการเข้าไปปฎิบัติงานและการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทหารกระทำเฉพาะโรงเรียนตาดีกา

อนุสัญญาที่ว่าด้วยสิทธิเด็กที่เด็กจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กและเด็กไม่ถูกใช้ประโยชน์ในทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด และ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบในข้อ 2(ก)ระบุว่ารัฐภาคีแต่ละรัฐจะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มบุคคล หรือสถาบัน และจะประกันว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน และสถาบันของรัฐทุกแห่งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นจะปฏิบัติตามพันธกรณี

การเข้าไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทำให้กระทบถึงการศึกษาทางด้านศาสนาและสร้างความกังวลใจต่อครูผู้สอนจากการเก็บข้อมูลและการถ่ายภาพของเจ้าหน้าที่ทหารโดยเฉพาะการนำอาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนทำให้เด็กมีภาพจำของอาวุธสงครามและเด็กมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าในการโจมตีจากกองกำลังติดอาวุธดังที่เคยปรากฎ และทำให้ชั่วโมงในการเรียนการสอนลดลงและสร้างความกังวลใจถึงความปลอดภัยของเด็กและครู และบางกิจกรรมก็ไม่สอดคล้องกับการเรียนการสอนเดิม

จากความห่วงกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดชายแดนใต้จึงขอเรียกร้องให้

• ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในโรงเรียนตาดีกาได้ทบทวนวิธีการปฎิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ

• การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหัวใจในการทำงาน

• นโยบายและการทำงานของเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เลือกปฎิบัติทางเชื้อชาติหรือศาสนา

 

กลุ่มด้วยใจ

มูลนิธินูซันตารอเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

สมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้

Selatan Nature

 

Thai