เมื่อรัฐฟ้องประชาชนที่ถูกซ้อมทรมานหลังพูดออกสื่อ

Ustaz Shukur's picture

 

เมื่อรัฐฟ้องประชาชนที่ถูกซ้อมทรมานหลังพูดออกสื่อ

 

อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์ ดินอะ

 

 

ตามที่หน่วยความมั่นคงตัดสินใจฟ้องนายอิสมาเเอ เต๊ะที่พูดพาดพิงรัฐเรื่องเกี่ยวกับเขาถูกซ้อมทรมาน

กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในสื่อออนไลน์ชายเเดนใต้ มีทั้งเห็นด้วยเเละเห็นค้าน

(โปรดดู

1.https://www.matichon.co.th/news/841602

2. นโยบาย By ประชาชน : ยุติซ้อมทรมานโดยเจ้าหน้าที่ …: https://youtu.be/JaNsOqR6AbA)

ทั้งๆที่สิ่งเขาพูดศาลได้ตัดสินไปเเล้วว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงเเละรัฐต้องชดใข้ความเสียหายโดยที่

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน Human Rights Lawyers Association แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น.ศาลปกครองสงขลาอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.55-56/2555 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.1309-1310/2559 ระหว่าง นายอิสมาแอ เตะ ที่ 1 กับนายอามีซี มานาก ที่ 2 ผู้ฟ้องคดี กับ กองทัพบกที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย จากกรณีที่นายอิสมาแอ เตะ และนายอามีซี มานาก อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎยะลาถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกุมและซ้อมทรมานในระหว่างถูกควบคุมตัวเพื่อให้รับสารภาพอันจะนำไปสู่การถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับความมั่นคง โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457

โดยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา ดังนี้

1.กรณีจากการที่เจ้าหน้าที่ทหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้ใช้กำลังเข้าตรวจค้นเพื่อจับกุมบุคคลที่เป็นสมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบตามหมายจับของศาลในความผิดเกี่ยวกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็นไปเพื่อการระงับ ปราบปราม และรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 แต่การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ต้องกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลกระทำการหรือร่วมกระทำการใดๆอันจะทำให้เกิดเหตุร้ายแรงหรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรงโดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกาย และเสรีภาพในการเดินทาง และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักรของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญไทยได้บัญญัติรับรองไว้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกเจ้าหน้าที่ทหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จับกุมและในขณะควบคุมตัวมีการทำร้ายร่างกายนายอิสมาแอ เตะ (ผู้ฟ้องคดีที่ 1) ปรากฏตามหลักฐานสำเนาเวชระเบียนสอดคล้องกับกับสำเนาภาพถ่ายที่บันทึกภายหลังจากการถูกปล่อยตัว การทำร้ายร่างกายในขณะถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ทหารจึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่มีเหตุอันสมควรหรือเกินกว่ากรณีจำเป็น เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และสภาพความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ได้รับ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจำนวน 5,000 บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ 2 ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆว่าถูกเจ้าที่ทหารทำร้ายร่างกายในขณะถูกควบคุมตัว จึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ได้

2.กรณีจากการที่เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 15 ทวิ ซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ไม่เกินกว่า 7 วันนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวผู้ฟ้องคดีทั้งสองตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 9 วัน ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ใช้อำนาจโดยมีพฤติการณ์ที่ไม่นำพาต่อกฎหมายและละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากการถูกควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องสูญเสียเสรีภาพ และได้รับทุกขเวทนาต่อจิตใจจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ เห็นควรให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวนคนละ 50,000 บาท

3.การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ 1 ทำการควบคุมตัวผู้ฟ้องคดีเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการกระทำด้วยวิธีการโหดร้ายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย ถือเป็นพฤติการณ์ที่ไม่นำพาต่อกฎหมาย เป็นการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายตามมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เห็นควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คนละ 100,000 บาท

4.สำหรับค่าเสียหายจากการเสื่อมเสียศักดิ์ศรี ถูกดูหมิ่นจากเพื่อนบ้านและเพื่อนนักศึกษา เมื่อพินิจดูแล้วเห็นว่าแม้เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารตามกฎอัยการศึกฯในการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายศาลในความผิดฐานก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันถือเป็นความผิดอุกฉกรรจ์ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ เจ้าหน้าที่ทหารควรใช้ความรอบคอบและความระวัดระวังในการปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งการดำเนินการจับและควบคุมผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นที่ทราบแพร่หลายในกลุ่มนักศึกษาด้วยกันและเพื่อนบ้าน ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว และต่อการดำรงชีวิตในสังคมของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอันเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง การกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นการกระทำละเมิด ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง มีผลกระทบต่อการดำรงอยู่ในพื้นที่อันเป็นภูมิลำเนาและการดำรงชีวิตในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้รับการปล่อยตัวอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือเกิดความหวาดระแวงต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เพื่อเป็นการบรรเทาหรือเยียวยาความเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เห็นควรให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคนละ 50,000 บาท

ดังนั้น พิพากษาให้กองทัพบก(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่นายอิสมาแอ เตะ(ผู้ฟ้องคดีที่1) จำนวน 305,000 บาท และนายอามีซี มานาก(ผู้ฟ้องคดีที่2) จำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดี(14 มกราคม 2552 )เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนคำขออื่นให้ยก

อ่านสรุปแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีได้ที่

https://web.facebook.com/naksit.org/photos/pcb.797761723625661/797761610...

(Cr.Pornpen Khongkachonkiet)

หากเราพิจารณาผู้ไม่เห็นด้วยต่อรัฐที่ทำอย่างนี้กับเหยื่อที่ออกมาเปิดเผยก็มีเหตุผลน่ารับฟัง เเทนที่จะกลับไปพิจารณาคนของตนเองเเละทบทวนความผิดพลาดตนเองซึ่งจะได้มวลชนมากกว่าเเต่เมื่อรัฐคิดว่าวิธีการฟ้องครั้งนี้จะสามารถกู้ภาพลักษณ์เเละได้มวลชนมากกว่า ผู้เขียนก็อยากให้สู้ทางศาลอีกครั้งอย่างเป็นธรรมโปร่งใส เเละชวนสื่อมวลชนเล่นข่าวนี้เหมือนคดีหวย30 ล้าน คดีสอบสวนการตายของน้องทหารลูกคนดัง ที่สำคัญสื่อต่างๆจะได้เอาประเด็นเรื่องการซ้อมทรมานจชต.ตลอดระยะเวลา14ปีว่ามีจริงเท็จเเค่ไหน มีใครเป็นเหยื่อ มีใครถูกดำเนินคดีบ้าง เเละสังคมไทยจะถอดบทเรียนในสิ่งเหล่านี้อย่างไรเมื่อคนตัวเล็กตัวน้อยจชต.ที่ไม่ค่อยจะได้ออกสื่อส่วนกลางทุกช่องจะได้มีโอกาสออกสื่อเหมือนคดีคนดังๆจากส่วนกลาง อันนี้ไม่นับรวมข่าวที่กำลังถูกเล่นในโลกโซเซียลที่พลทหารมุสลิมตัวเล็กตัวน้อยเสียชีวิตในค่ายเมืองชลบุรีหรือไม่อย่างไรเเละถูกฝังตามพิธีทางศาสนาอิสลามเเล้วเมื่อ14/2/61 โดยไม่รู้ว่าได้มีการตรวจพิสูจน์เหตุการเสียชีวิตหรือไม่

(โปรดดู https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1303608349740900&id=24976375...)

 

Thai