แถลงการณ์ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ประณามการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

Luukriang's picture

#แถลงการณ์ 
สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) 
ประณามการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

“ ฉันมีสิทธิ์ที่จะมชีวิตอยู่โดยปราศจากความรุนแรง ฉันมีหน้าที่ระวังตัวเองไม่ให้ตัวเองไปทาร้ายคนอื่น และระวังไม่ให้คนอื่นมาทาร้ายตัวฉันด้วย ”

จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดลอบวางระเบิดชนิดแสวงเครื่องสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน อาเภอเมืองยะลา (ชุด ชคต.บันนังสาเรง) ซึ่งทำหน้าที่ ลว/รปภ.คุณครู เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้สมาชิกอาสาสมัครรักษา ดินแดน ได้รับบาดเจ็บสาหัส จานวน 2 นาย บาดเจ็บเล็กน้อย 2 นาย ทั้งนี้มีมีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จานวน 4 คน เหตุเกิดบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน สามแยกทางเข้าโรงเรียน ประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตาบลบันนังสาเรง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดข้างต้น ส่งผลกระทบและสะท้อนให้เห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยผู้ก่อการได้มุ่งเป้า ไปยังเป้าหมายอ่อนแอ โดยเฉพาะเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการกระทาดังกล่าว อีกทั้งยังกระทาการโดยละเมิดกติกาสากล มุ่งก่อเหตุ โดยไม่จากัดพื้นที่ ไม่สงวนพื้นที่ปลอดภัย และคุกคามการทางานของเจ้าหน้าที่ที่มุ่งให้บริการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม อีกทั้ง เหตุการณที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นผู้ก่อการได้กระทาการขัดกับหลักมนุษยธรรมและละเมิดกติกาสากลอีกด้วย

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ขอแสดงความเสียใจอย่าง สุดซึ้งต่อความสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์และขอประณามผู้ก่อการในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ขอเรียกร้องให้ผู้ที่ใช้ความรุนแรงหยุด กระทาการที่มุ่งเป้าต่อประชาชน พลเรือนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเด็ก ซึ่งเป็นเป้าหมายอ่อนแอ และจักส่งผลกระทบด้าน จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกในระยะยาว
สมาคมฯ ขอเชิญชวนให้ทุกฝ่ายมุ่งใช้หลักการและแนวทางด้านสันติวิธีในการเรียกร้องสิ่งที่ฝ่ายตนต้องการและได้ร่วมกัน สร้างสรรค์บรรยากาศสันตภิาพให้กลบัคืนมาทดแทนสถานการณ์ความรุนแรงด้วยการสร้างความสงบสันติงดเว้นการสร้างรอยร้าว และบาดแผลที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างกัน ขอจงร่วมมือกันสร้างสันติภาพและกาหนดวิธีการต่อรอง เรียกร้องโดยใช้แนวทางสันติ วิธี อย่ามองเด็กเป็นแค่กลุ่มเป้าหมาย แต่จงตระหนักในการทาหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่มองเห็นเด็ก เยาวชน เป็นอนาคตของชายแดนใต้ และเป็นอนาคตของชาติอย่างแท้จริง

15 กุมภาพันธ์ 2561
ด้วยความเคารพ
สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

 

Thai