Skip to main content

ตอนที่ 14 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อครอบครัวได้รับผลกระทบ

ในตอนนี้ ว่าด้วยชีวิตของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ คือ กะเยาะ หรือ คุณคอลีเยาะ มะลี ซึ่งสามีต้องคดีความมั่นคง ชีวิตของกะเยาะหลังจากเกิดเหตุการณ์ ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จากแม่บ้านธรรมดา ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้สามี ตามกระบวนการยุติธรรม ในระหว่างนี้ ได้มีการจัดสานเสวนาขึ้น ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ คอยช่วยเหลือเยียวยาและเป็นกำลังใจ ทำให้กะเยาะ สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีความกล้า เข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนยุโป

Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ 
Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian 
dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan 

sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร 
The United Nations Democracy Fund 
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
dan stesen radio ini

Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com