ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สภาประชาสังคมชายแดนใต้กับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ฯ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้'s picture

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง สภาประชาสังคมชายแดนใต้กับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

วันที่ 31 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุมมะปราง คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี

 

ภายในงานมีวงเสวนาวิชาการ เรื่อง “สภาประชาสังคมชายแดนใต้กับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพและการพัฒนาชายแดนใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” วิทยากรโดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, พ.อ.ฐกร เนียมรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า, คุณอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี

ดำเนินรายการโดย ฆอซาลี อาแว รองเลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

รวบรวมโดย อิมรอน ซาเหาะ กรรมการฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ สภาประชาสังคมชายแดนใต้

 

 

Thai