Peace channel จัดโครงการเกี่ยวกับสันติภาพให้นักเรียนในอินเดีย

kasamapoo's picture

Peace channel จัดโครงการเกี่ยวกับสันติภาพให้นักเรียนในอินเดีย

 

จากบทความ  Peace Channel organizes capacity building for students (Dimapur, India) :
The Morung Express.  April 12, 2018

     กษมา จิตร์ภิรมย์ศรี แปล และเรียบเรียง

 

         Peace Channel กลุ่ม NGOs ของ อินเดียที่เน้นเรื่องการศึกษาในแนวทางสันติภาพศึกษา (Peace Education) ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความสามารถทางสันติภาพให้กับนักเรียนมัธยมปลายของโรงเรียน Don Bosco Higher Secondary School เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา

          Garrol Lotha ผู้ประสานงานกลุ่มในพื้นที่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สันติภาพไม่ใช่เพียงแค่การปราศจากสงคราม แต่รวมไปถึง สถานการณ์ที่ทุกคน หรือทุกกลุ่มที่มีความขัดแย้งกันเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถทำงานร่วมกันได้ อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขและเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ดั่งคำพูดของ มหาตมะ คานธี “ถ้าเราต้องการให้สันติภาพเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในโลกนี้เราจะต้องเริ่มให้การศึกษาแก่เด็กๆ” การนำประเด็นเรื่องสันติภาพมาสู่ประเด็นทางสังคมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและไม่สามารถจะเห็นผลได้อย่างทันที กระบวนการสันติภาพเป็นกระบวนการระยะยาวที่ต้องพัฒนาร่วมกับประเด็นทางด้านความยุติธรรมความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา ความอดทันอดกลั้นและการยอมรับความแตกต่างระหว่างกันการถ่ายทอดแนวคิดทางด้านสันติภาพให้เยาวชนสามารถทำได้โดยการให้ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน การสร้างความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันการพัฒนาทักษะการไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่างกันทางด้านศาสนานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะถูกส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในผู้เปลี่ยนแปลงทางสังคม (A change maker) และ ผู้นำทางด้านสันติภาพ (An agent of peace) ต่อไปในอนาคต

          โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม และกิจกรรมกลุ่ม เช่น กิจกรรมให้นักเรียนผลัดกันเล่าเรื่องความขัดแย้งที่ตนประสบมา และกิจกรรมสร้างทักษะในการใช้เครื่องมือแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ให้คำมั่นว่าจะนำประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับมานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เคารพและยอมรับในความแตกต่างของปัจเจกบุคคล ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อจะได้เป็นผู้นำทางด้านสันติภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพต่อไปในสังคม

                              *************************************************************

Thai