32 เดือนแห่งความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้:รายงานเหตุการณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง 31 สิงหาคม 2549

DeepSouthWatch's picture


 

 

ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สรุปภาพรวมพบแนวโน้มความรุนแรงในระดับความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะการยิงหรือการฆ่ารายวันซึ่งการเกิดเหตุทำให้มีความสูญเสียชีวิตอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง และมีการก่อความรุนแรงในลักษณะการประสานงานและร่วมมือกันปฏิบัติการอย่างเป็นระบบในการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่กว้างหลายๆแห่งพร้อมกันหรือในเวลาใกล้เคียงกันมากขึ้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้เราตั้งคำถามต่อไปว่ารัฐไทยล้มเหลวในการจัดการปัญหาหรือขาดความชอบธรรมในการจัดการเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทางการเมืองและความมั่นคงหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมา นักวิชาการกลุ่มหนึ่งได้มีการเก็บข้อมูลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่อง “ค่านิยมประชาธิปไตย” เป็นความร่วมมือระหว่างนักรัฐศาสตร์จากต่างประเทศชื่อ Dr. Robert Albritton จากมหาวิทยาลัย Mississippi แห่งสหรัฐอเมริกา พบว่า ประชาชนจำนวนไม่น้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีความเชื่อมั่นต่อสถาบันและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้น แม้ว่ารัฐจะไม่ล้มเหลว แต่รัฐก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีนักเพราะสถาบันการบริหารเช่นตำรวจและทหาร รวมทั้งข้าราชการพลเรือนไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน บทบาทของนักการเมืองในระดับชาติก็ไม่ได้รับการยอมรับ แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของพรรคการเมืองในการสนองตอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านทั้งหมด ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสาร .PDF (311Kb)
32 เดือนแห่งความรุนแรง.doc

Thai