(ร่าง) รายงานผลการศึกษาการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย: ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนจากมุมมองของคนพื้นที่ (ร่างที่ 5)”

DeepSouthWatch's picture
 
(ร่าง) รายงานผลการศึกษาการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย: ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนจากมุมมองของคนพื้นที่”
(ร่างที่ 5 – 29 มกราคม 2554) 
 
 
แผนภาพการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ร่าง 5)
 
 
จัดทำโดย
เครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาการมีสวนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณภาคใต้
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตตานี
คณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 
 
Thai