สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554

DSW Database's picture

ฉก.นธ.๓๓ : รายงานผลการปฏิบัติเมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๔ เวลา ๑๕๑๐ ฉก.นราธิวาส ๓๓ จัดกาลังเข้า ติดตามจับกุมบุคคลเป้าหมาย บริเวณพื้นที่บ้านโคกแมแน หมู่ที่ ๓ ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส พิกัด RH ๐๖๓๐๑๓ และได้เกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ผลการปฏิบัติ

๑.) กาลังพลฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บ จานวน ๑ นาย
- จ.อ.ไพรวัลย์ โพธิ์โสภา สังกัด ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ ฉก.นราธิวาส ๓๓ กระสุนเฉี่ยวบริเวณหางคิ้ว ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย นาส่ง รพ.นราธิวาส ฯ อาการปลอดภัย

๒) ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต จานวน ๒ คน ดังนี้
๒.๑ นายฮารง อาแว อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๓ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส หมายเลขประจาตัวประชาชน ๓๙๖๐๑๐๐๐๕๓๘๗๑ ผู้ต้องหาหมายจับ ป.วิอาญา จานวน ๓ หมาย ดังนี้
๒.๑.๑ หมายจับ ป.วิอาญา สภ.เมืองนราธิวาส ที่ ๗๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ ๒.๑.๒ หมายจับ ป.วิอาญา ที่ ๒๖๓/๒๕๕๑ ลง ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑
๒.๑.๓ หมายจับ ป.วิอาญา ที่ ๑๐๑๕/๒๕๕๐ ลง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐

๒.๒ นายมะซอและ นิแม อายุ ๓๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส หมายเลขประจาตัวประชาชน ๓-๙๖๐๕-๐๐๖๓๗-๖๗-๕ (เจ้าหน้าที่ไล่ติดตาม และได้เกิดการปะทะรอบที่ ๒ เวลา ๑๘๓๐) มีหมาย พ.ร.ก.จานวน ๑ หมาย และหมายจับ ป.วิอาญา จานวน ๓ หมาย ดังนี้
๒.๒.๑ หมาย พ.ร.ก.ที่ ฉฉ.๐๕๕/๔๙
๒.๒.๒ หมายจับ ป.วิอาญา สภ.ระแงะ ที่ ๗๓๓/๒๕๕๐
๒.๒.๓ หมายจับ ป.วิอาญา สภ.โคกเคียน จ.นราธิวาส ที่ ๕๐๗/๒๕๕๐
๒.๒.๔ หมายจับ ป.วิอาญา สภ.โคกเคียน จ.นราธิวาส ที่ ๕๑๕/๒๕๕๐

๓) ควบคุมตัวได้ จานวน ๑ คน
- นายรุสลาม สาแล๊ะ อายุ ๒๕ ปี หมายเลขประชาชน ๒-๙๖๐๑-๐๐๐๑๑๑-๑๑-๘ อยู่บ้านเลขที่ ๒/๒ บ้านทานบ หมู่ที่ ๕ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส (อดีตทหารเกณฑ์สังกัด ร้อย.รปภ.ที่ ๙ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ) ถูกควบคุมตัวได้ที่บ้านของตนเอง ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุ

๔) อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ตรวจยึดได้ ดังนี้
๔.๑.อาวุธปืนพกขนาด ๑๑ มม. จานวน ๒ กระบอก หมายเลข ๑๒๘๒๘ และ ๒๔๓๑๙๑๙ (หมายเลข ๒๔๓๑๙๑๙ เป็นอาวุธปืนของกองร้อยกองบังคับการ กองพันพัฒนาที่ ๔)
๔.๒ กระสุนขนาด .๒๒ จานวนหนึ่ง
๔.๓ กระสุนขนาด ๑๑ มม. จานวนหนึ่ง
๔.๔ ของใช้ส่วนตัว จานวนหนึ่ง

สิ่งของที่ตรวจพบบริเวณที่เกิดเหตุ อยู่ระหว่างดาเนินการตรวจสอบเก็บสารพันธุกรรมบุคคล ตามกรรมวิธี และขยายผลการปฏิบัติต่อไป

ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

Thai