ประกาศ กพต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนออกจากพื้นที่ และการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

DeepSouthWatch's picture
 
 
ประกาศ กพต.
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฝ่ายพลเรือนออกจากพื้นที่ และการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งหน้าที่
หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ประธาน กพต. ลงนามเมื่อ 27 มกราคม 2554)
 
Thai