Skip to main content
กำหนดการ
เปิดตัวศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้:

Intellectual Deep South Watch (IDSW) และ
สัมมนา "30 เดือนสถานการณ์ไฟใต้ ครึ่งปี 49 วิกฤต 4 จังหวัด"
จัดโดย สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย
ชมรมแพทย์ชนบท และเครือข่ายองค์กรครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 3 กันยายน 2549  เวลา 13.00 น.ถึง 16.00 น.
ณ ห้องสมิหลา C โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 


 

13.00 น.  
 
ลงทะเบียน รับเอกสาร
13.30 น.   
 
เปิดตัว ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้
โดย นายภัทระ คำพิทักษ์
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เกริ่นนำ "จากศูนย์อิศราสู่ศูนย์เฝ้าระวังฯ" พร้อมแนะนำเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังฯ
- รศ.ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี    
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาชุมชน คณะรัฐศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- นพ.สุวัฒน์ วิริยะพงศ์สุกิจ      
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
  ตัวแทนชมรมแพทย์ชนบท
- นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ       
  ตัวแทนองค์กรครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- นายไชยยงค์  มณีพิลึก    
  นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย
14.15 น.
 
แถลงบทสรุปและสัมมนา "30 เดือนสถานการณ์ไฟใต้ ครึ่งปี49 วิกฤต 4 จังหวัด"
โดย เครือข่ายทั้งหมด
15.30 น. ตอบข้อซักถาม
ดำเนินรายการตลอดงานโดย นายสมเกียรติ จันทรสีมา
สถาบันข่าวอิศรา
 
16.00 น. ปิดการสัมมนา
 
ผู้ประสานงาน: นายสมเกียรติ จันทรสีมา โทร. 081 615 5442
นางสาวภาวิณี ไชยภาค โทร. 086 828 1061
นายชรินทร ทองเสมอ สถาบันข่าวอิศรา โทร. 073 333 136 - 7
โทรสาร 073 333 130
 

 

อ่านเพิ่มใน