ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครปัตตานี พ.ศ. .... (นำเสนอโดย พรรคเพื่อไทย)

DeepSouthWatch's picture

 

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการนครปัตตานี พ.ศ. ....
 
นำเสนอโดย
พรรคเพื่อไทย
 
 
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครปัตตานี พ.ศ. ...
Thai