รัฐศาสตร์วิชาการแดนใต้ ข้ามพรมแดนแห่งความไม่รู้สู่ทางออก 3 จชต.

DeepSouthWatch's picture

เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้  ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาคประ จำปี 2549 ในหัวข้อ “ก้าวข้ามพรมแดนแห่งความรู้ : การเมือง ศาสนา วัฒนธรรมและพลังแห่งท้องถิ่นภาคใต้” โดยมีนักวิชาการรัฐศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมถกปัญหาและทางออกของปัญหาเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างคับคั่ง ที่โรงแรมซี เอส ปัตตานี ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2549       
 
ทั้งนี้เครือข่ายฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี, ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มอ.หาดใหญ่, คณะรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่, คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามยะลา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 4 จังหวัด

การจัดงานส่วนใหญ่ นอกจากเป็นปาฐกถาพิเศษและการนำเสนองานวิจัยฯ ในประเด็นทางการเมือง โดยแยกเป็นเวทีย่อยหลายเวทีในช่วงวันที่ 7 ก.ย. และครึ่งวันของ 8 ก.ย.ศกนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงแล้ว ยังมีการนำเสนอบทความทางวิชาการจากนักรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำจาก 8 ประเทศ กว่า 10 ชิ้น อาทิ  เยอรมนี, ออสเตรเลีย, มาเลเซีย, สหรัฐอเมริกา  ในประเด็นการก้าวข้ามพรมแดน(Crossing Borders)

โดยการประชุมครั้งนี้ คาดหวังว่า จะสามารถนำองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มาทำความเข้าใจ อธิบายและมองหาแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และการจัดการความขัดแย้งด้วยแนวทางสมานฉันท์

 

กำหนดการประชุมวิชาการ

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2549 (ภาคใต้)

เรื่อง ก้าวข้ามพรมแดนแห่งความรู้: การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม และพลังแห่งท้องถิ่นภาคใต้

Crossing Borders: Politics, Religion, Culture, and Local Power of the South
Thai