“ไฟใต้ฤาจะดับ” มองจากมุมนักวิจัยชุมชนท้องถิ่น

DeepSouthWatch's picture


 

 

โครงการวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของคนภายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้เข้าใจชีวิตวัฒนธรรมที่แสดงถึงความต้องการ วิธีคิด ค่านิยมที่เกิดขึ้นในสังคมท้องถิ่น ภายใต้งานวิจัยที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของนักวิจัยท้องถิ่นและนักวิจัยจากภายนอกเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และความเชื่อที่เกิดขึ้น
 
ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาและสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ผลที่ได้กลุ่มองค์กรชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงรัฐสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อทำความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง
 
 “สาเหตุปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอยู่ในสังคมวัฒนธรรมแบบมลายูมุสลิมยังเป็นสิ่งที่รัฐและสังคมพุทธส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจ สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ ขาดการศึกษาด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในสังคมมลายูมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
  
สำหรับการนำเสนอผลงานในหัวข้อดังกล่าว นอกจากหัวข้อ “ไฟใต้ฤาจะดับ” นำเสนอโดย รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษาโครงการวิจัยโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาท้องถิ่นในสามจังหวัดภาคใต้แล้ว ยังมีการนำเสนองานในหัวข้อต่างๆ โดยพี่เลี้ยงนักวิจัยเช่น
 
หัวข้อ “คนตานี: มาเลย์มุสลิมที่ถูกลืม” โดย น.ส.วลัยลักษณ์ ทรงศิริ  หัวหน้าโครงการ , “บ้านไม่มั่นคงที่ปะนาเระ”  โดยนายศรยุทธ์ เอี่ยมเอื้อยุทธ์ พี่เลี้ยงนักวิจัยท้องถิ่น/นักศึกษาปริญญาโทสาขา มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงการเสนอข้อมูลจากนักวิจัยท้องถิ่นเรื่อง  “เสียงสะท้อนจากหมู่บ้านประมงอ่าวปัตตานี”  โดยมะรอนิง สาและ เรื่อง “จากยาลอเป็นยะลา การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษ” โดยอับดุลเร๊าะมัน บาดา และ ทรัยนุง  มะเด็ง และ“การจัดการทรัพยากรและนิเวศวัฒนธรรมของคนเชิงเขาลุ่มสายบุรี” โดยงามพล  จะปะกิยา และ มะอีซอ โซมะดะ
 
...................
 

กำหนดการนำเสนองานวิจัยเรื่อง“ไฟใต้ฤาจะดับ”
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2549  เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

13.00  น. 

 
กล่าวเปิดการประชุม
โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญหลง
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
13.15 - 13.45 น. 
ปาฐกถานำ “ไฟใต้ฤาจะดับ”
โดยรศ.ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาท้องถิ่นในสามจังหวัดภาคใต้
 
 
การเสนอข้อมูลจากพี่เลี้ยงนักวิจัย
13.45 - 15.00 น. 
“คนตานี: มาเลย์มุสลิมที่ถูกลืม”  
โดย น.ส.วลัยลักษณ์ ทรงศิริ  หัวหน้าโครงการวิจัยฯ
 
“บ้านไม่มั่นคงที่ปะนาเระ”   
โดยนายศรยุทธ์ เอี่ยมเอื้อยุทธ์ พี่เลี้ยงนักวิจัยท้องถิ่น/นักศึกษาปริญญาโทสาขา มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
การเสนอข้อมูลจากนักวิจัยท้องถิ่นเรื่อง
15.00 - 16.00 น.   
“เสียงสะท้อนจากหมู่บ้านประมงอ่าวปัตตานี”
โดยมะรอนิง สาและ
 
“จากยาลอเป็นยะลา การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษ”
โดยอับดุลเร๊าะมัน บาดา และ ทรัยนุง  มะเด็ง
 
“การจัดการทรัพยากรและนิเวศวัฒนธรรมของคนเชิงเขาลุ่มสายบุรี”
โดยงามพล  จะปะกิยา, มะอีซอ โซมะดะ
 
16.00 – 16.30 น.  
ซักถาม-แสดงความคิดเห็น และสรุป                           
โดย รศ.ศรีศักร  วัลลิโภดม

 

 

 

 

 
Thai