ประชุมวิชาการ ‘เข้าใจ เข้าถึง สถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้’

DeepSouthWatch's picture


 

 

กำหนดการประชุมวิชาการ
เรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง สถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้”
โดย ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวช)
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปัตตานี,
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน จ.ปัตตานีและเครือข่ายสันติภาพ
ณ ห้องกลางชล ชั้น 8 โรงแรมซี. เอส ปัตตานี
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2549
 

 
08.30 – 09.00 น             ลงทะเบียน รับเอกสาร

                                    ชมนิทรรศการ และวิดีทัศน์ เกี่ยวกับความหลากหลาย

                                    ในจังหวัดชายแดนใต้
09.00 – 09.15 น             กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม

                                    โดย นายจิตติ วัฒโย   ประธานศูนย์ ประสานงาน

                                    องค์การเอกชน จ.ปัตตานี
09.15 – 09.30 น             กล่าวเปิดการประชุม

                                    โดย นายภาณุ   อุทัยรัตน์    ผู้ว่าราชการจังหวัด

                                    ปัตตานี

09.30 - 10.00 น             นำเสนอฐานข้อมูลเหตุความไม่สงบและผู้สูญเสีย

                                    จากเหตุการณ์ไม่สงบ
                                    โดย ดร.เมตตา กูนิง หน.ทีมฐานข้อมูล ศวช.
10.00 – 10.15 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 11.00 น             ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง แนวทาง 

                                    เยียวยาผู้สูญเสียในจังหวัด ชายแดนใต้”
                                    โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

11.00 – 12.00 น.            นำเสนอ “10 กรณีศึกษา ผลกระทบสถานการณ์

                                    จังหวัดชายแดนใต้”
                                    โดยนายเสน่ห์ เบาะหมัด ทีมภาคสนาม ศวช.
                                    วิพากษ์ โดย รศ.ดร.กฤตยา    อาชวนิจกุล
                                               โดย   นายสะมะแอ เจะมะ  ตัวแทนชุมชน
                                               โดย   รศ.ดร.กิตติพัฒน์ นนทปัธมะดุลย์

12.00 – 13.30 น.            พักรับประทานอาหารกลางวันและปฏิบัติศาสนกิจ

                                    (ละหมาด)
13.30 – 15.00 น.            ประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 ประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 ณ โถงห้องกลางชล “นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับฐานข้อมูลของเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ” สรุปโดย ศ.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
ประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มที่ 2 ณ. ห้องกลางชล “เรื่องเล่าจากชุมชนกรณีศึกษาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้” 
                                    ดำเนินรายการโดย ผศ.ปิยะ   กิจถาวร
15.00 น.                        ปิดประชุม และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 

 

 
Thai