ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล (M&E)

สภาประชาสังคมชายแดนใต้'s picture

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.) 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล จำนวน 2 อัตรา ทำงานเต็มเวลาให้กับสำนักงานโครงการที่ปัตตานี โดยมีระยะเวลาทั้งหมด 14 เดือน (พฤศจิกายน  2554- ธ.ค 2555) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานใน 8 อำเภอดังต่อไปนี้ ได้แก่ อำเภอเบตง อำเภอรามัน อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา อำเภอปะนาเระ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

คุณสมบัติ

·       จบการศึกษาปริญญาโท หรือ จบปริญญาตรีและประสบการณ์การทำงานพัฒนาอย่างน้อย 3 ปี

·       มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้ดี

·       มีความสามารถในการออกแบบการเก็บข้อมูลและสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

·       สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้สะดวก

·       สามารถพูดภาษามลายูท้องถิ่นได้ 
 

สิทธิประโยชน์ ของผู้ปฏิบัติงาน

-                    ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน

-                    ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

-                    ได้รับค่าตอบแทนในช่วงทดลองงาน 2 เดือนแรก13,000 บาท หากผ่านการทดลองงานจะได้รับเงินเดือนเพิ่มเป็น15,000 บาท

 

-                    ได้รับการประกันอุบัติเหตุ

เริ่มปฏิบัติงาน

1 พฤศจิกายน 2554

 

 

การสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 20 กันยายน - 15 ตุลาคม 2554

 

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และ

งานเขียน หัวข้อ งานพัฒนากับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4

ส่งใบสมัครที่

คุณนุชนาฎ จันทวิเศษ

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 245/5-6 ถ.หน้าสงเคราะห์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์/โทรสาร 073-350473  E-mail: nuchanadj@hotmail.com
 

หมายเหตุ : สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ http\\www.ldinet.org  หรือ รับใบสมัครได้ที่สำนักงานปัตตานี

Thai