VIS มีนาคม 51 : ‘เงียบแต่ไม่นิ่ง’ เหตุการณ์รุนแรงต่ำที่สุดในรอบ 15 เดือน

Fri, 2008-05-02 22:44 -- VIS

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Violence-related Injury Surveillance - VIS) สรุปเหตุการณ์ในช่วงเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมาว่า มีเหตุการณ์ความรุนแรงจำนวน 44 ครั้ง มีจำนวนผู้บาดเจ็บ 148 ราย อัตราการบาดเจ็บ 4.4 ต่อแสนประชากรต่อเดือน มีจำนวนผู้เสียชีวิต 33 คน อัตราตาย 1 ต่อแสนประชากรต่อเดือน อัตราป่วยตาย (case fatality rate - CFR) ร้อยละ 22.3 มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบในครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 134 คน

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

 

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Violence-related Injury Surveillance - VIS) สรุปเหตุการณ์ในช่วงเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมาว่า มีเหตุการณ์ความรุนแรงจำนวน  44 ครั้ง มีจำนวนผู้บาดเจ็บ 148 ราย อัตราการบาดเจ็บ 4.4 ต่อแสนประชากรต่อเดือน มีจำนวนผู้เสียชีวิต 33 คน อัตราตาย 1 ต่อแสนประชากรต่อเดือน อัตราป่วยตาย (case fatality rate - CFR) ร้อยละ 22.3 มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบในครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 134 คน

โดยเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ในเดือนมีนาคม 2551 ถือได้ว่าต่ำที่สุดในรอบ 15 เดือนนับตั้งแต่ดำเนินการจัดทำระบบเฝ้าระวังฯ

เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมาพบว่ากระจายตัวอยู่ในพื้นที่รอบนอก คือ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด รองลงมาคือ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา, อำเภอเมือง, อำเภอยะรัง และ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ด้านสาเหตุการบาดเจ็บและตาย ส่วนใหญ่ยังคงมีสาเหตุมาจากวัตถุระเบิดและปืน โดยสถานที่เกิดเหตุหลักยังคงเป็น ถนน-ทางหลวง และบ้านหรือที่อาศัยส่วนตัว


>> รายละเอียดแผนภูมิและตารางประกอบรายงาน


หมายเหตุ
: รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (VIS)  ประจำเดือน มีนาคม 2551 เป็นความร่วมมือระหว่างความร่วมมือของโรงพยาบาลของรัฐและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.), สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา, สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศวชต.) และหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังฯ เฉพาะเหตุการณ์ที่มีสาเหตุมาจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น

Thai