เปิดฐานข้อมูลผู้ได้รับผลระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้

DeepSouthWatch's picture


 

 

ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) ได้สร้างฐานข้อมูลวิชาการและให้ความช่วยเหลือผู้สูญเสียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลผู้สูญเสีย ครอบคลุมหญิงหม้ายและเด็กกำพร้า ที่มีการประเมินความครอบคลุมของการช่วยเหลือและเยียวยา โดยคาดหวังว่าข้อมูลที่ได้นี้จะช่วยเหลือและเยียวยาผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงได้ครอบคลุมทั่วถึง และสามารถติดตามได้ในระยะยาว อีกทั้งสามารถสกัดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาต่อไป

 

เบื้องแรกนี้ เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ได้เปิดเผยข้อมูล 4 ประเด็นใหญ่ ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ คือ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตั้งแต่ปี 2545 – เดือนกรกฎาคม 2549 อันได้แก่

 

 

1. ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยา

2. สถานการณ์ความไม่สงบในรอบ 5 ปี

3. ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฯในรอบ 5 ปี

4. การช่วยเหลือ และเยียวยา

ดังรายละเอียดต่อไปนี้  ฐานข้อมูล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Thai