แถลงการณ์ฉบับที่ 1: จุดยืนของสภาฯ ต่อปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

สภาประชาสังคมชายแดนใต้'s picture
 
 
แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่ 1/2554
เรื่อง จุดยืนของสภาฯต่อปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
 
สืบเนื่องจากผลการประชุมร่วมของคณะกรรมการสภาฯ กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2554 ตามที่ได้เผยแพร่ให้ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้น
 
บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติให้แถลงจุดยืนและเรียกร้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ดังต่อไปนี้
 
1.    สภาฯ เป็นพื้นที่อิสระที่ทุกองค์กร ประชาชนทุกคน มีสิทธิ์และเสรีภาพในการนำเสนอความคิดได้อย่างเสรี โดยปราศจากอคติ การครอบงำ ลำเอียงใดๆ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของทิศทางการแก้ปัญหาและสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน
 
2.    ขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ในระดับสูงสุด เนื่องจากปัญหาดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 13,000 คน
 
3.    ขอเรียกร้องให้กลุ่มใดก็ตามที่กำลังก่อเหตุความไม่สงบอยู่ในขณะนี้ จงหยุดการกระทำนั้นทันที เพราะคนที่บาดเจ็บล้มตายส่วนใหญ่ไม่ใช่ศัตรูคู่ต่อสู้ ไม่มีอาวุธ และไม่รู้เรื่องราวใดๆ ด้วยเลย ขอให้ท่านหยุดความรุนแรง และกลับมาต่อสู้ในแนวทางสันติวิธี
 
4.     สภาฯ จะเริ่มดำเนินการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการเพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรง ได้แก่ การสร้างบรรยากาศการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่เอื้ออำนวยต่อการเจรจายุติการใช้ความรุนแรงระหว่างรัฐและขบวนการแบ่งแยกดินแดน ตลอดจนผลักดันและรณรงค์ในเกิดการขยายพื้นที่ทางการเมืองและความเป็นประชาธิปไตยผ่านการปรับโครงสร้างอำนาจรัฐด้วยกระบวนการกระจายอำนาจ ในขณะเดียวกัน สภาฯ จะร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความยุติธรรมตามที่ควรจะได้รับ ซึ่งรวมไปถึงการรณรงค์ให้มีการใช้ภาษามลายูอย่างกว้างขวางอีกด้วย ตลอดจนมุ่งขจัดและป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ สภาฯ จะผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการสร้างความร่วมมือของทุกฝ่าย
 
 
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ
ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
26 พฤศจิกายน 2554
 
Thai