แถลงการณ์ฉบับที่ ๔/๒๕๕๕: จุดยืนของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ในสถานการณ์ความรุนแรง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

สภาประชาสังคมชายแดนใต้'s picture

 

แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่ /๒๕๕๕
เรื่อง
จุดยืนของสภาประชาสังคมชายแดนใต้
ในสถานการณ์ความรุนแรง ๓๑มีนาคม ๒๕๕๕
 
          สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๘ ปี ได้ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากการถูกลอบยิงและวางระเบิดไปแล้วกว่า ๑๓,๐๐๐คน เหตุวางระเบิดจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่มีมากกว่าปีละ ๒๐๐ครั้ง โดยเฉพาะเหตุวางระเบิดในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา, อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และที่ลานจอดรถโรงแรมลี การ์เดนท์ พลาซ่า ย่านธุรกิจสำคัญกลางเมืองนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๕ นับเป็นเหตุระเบิดที่สร้างความเสียหายครั้งร้ายแรงที่สุด มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเกือบ ๕๐๐คน เป็นเหตุร้ายที่ส่งผลกระทบไปทั่วด้าน มีผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเศรษฐกิจจะเสียหายไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ล้านบาท ความเชื่อมั่นอำนาจรัฐในหมู่ประชาชนลดลงอย่างต่อเนื่อง หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นอยู่เช่นนี้ต่อไป พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็จะกลายเป็นพื้นที่อำนาจรัฐล้มเหลวไปในไม่ช้า
          เพื่อเป็นการระงับยับยั้งไม่ให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ดิ่งลงสู่ห้วงเหวแห่งความหายนะไปมากกว่านี้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้จึงขอแถลงจุดยืนต่อสถานการณ์ความไม่สงบในขณะนี้ ดังนี้
๑. เราขอแสดงความเสียใจต่อผู้บาดเจ็บ สูญเสียและได้รับความเสียหายจากเหตุรุนแรงอย่างสุดซึ้ง
๒. เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้พิจารณาทบทวนการกำหนดปัญหาใจกลาง ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสียใหม่ทั้งระบบเนื่องจากระยะเวลากว่า ๘ ปี ที่ผ่านมารัฐไทยล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสิ้นเชิง
๓. เราขอคัดค้านการใช้ความรุนแรงเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองของทุกกลุ่มในทุกรูปแบบ
๔.เราขอเรียกร้องต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้โปรดร่วมมือกันให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยไม่ปล่อยให้นักการเมือง รัฐบาล หรือหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงแก้ปัญหากันเพียงลำพัง
๕.เรายังคงยืนยันการขยายการเปิดพื้นที่กลางสำหรับให้ทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมพร้อมทั้งสนับสนุนหลักการเจรจาระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสันติสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
          จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 (นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ)
ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
๔ เมษายน๒๕๕๕
 
Thai